ZipGrade: ตัวช่วยในการตรวจข้อสอบ

ZipGrade แอปพลิเคชันสำหรับตรวจคำตอบแบบปรนัย โดยทำหน้าที่เสมือนเครื่องตรวจข้อสอบ OMR ช่วยให้ผู้สอนสามารถประหยัดเวลาในการตรวจข้อสอบ เพียงแค่ใช้กล้องจากอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ตสแกนก็สามารถตรวจคำตอบได้ทันที โดยระบบจะทำการประมวลผลและแสดงผลคะแนน รวมถึงประมวลผลค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ คะแนนต่ำสุด (Min.) คะแนนสูงสุด (Max.) คะแนนเฉลี่ย (Average) มัธยฐาน (Median) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถ Export คะแนนสอบในรูปของไฟล์ CSV หรือ PDF ได้อีกด้วย โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งนี้ การใช้งานยังคงมีข้อจำกัด เนื่องจากการใช้งานแบบฟรีสามารถสแกนคำตอบได้เพียงเดือนละ 100 ครั้ง

 285 total views,  1 views today