SportRχiv: คลังฉบับก่อนตีพิมพ์ (preprint) สาขาการกีฬา การละคร ภาพยนตร์และการเต้น แบบเปิด

Source: https://osf.io/preprints/sportrxiv/

SportRχiv คลังข้อมูลวิจัยก่อนตีพิมพ์แบบเปิดสาขาการกีฬา การแสดง (เช่น ภาพยนตร์ การละคร เต้น เป็นต้น) การออกกำลังกาย และสุขภาพ ภายใต้การดูแลของ Society for Transparency Openness and Replication in Kinesiology (STORK) โดยต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ในคลังนี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-ND 4.0 อย่างไรก็ตาม ก่อนการดาวน์โหลดและนำไปต่อยอด ควรศึกษาสัญญาอนุญาตของแต่ละบทความเสียก่อน

ข้อดีของคลัง SportRχiv นี้คือ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวฉบับก่อนตีพิมพ์ ผู้เขียนหรือเจ้าของผลงานจะนำผลงานเข้าแต่ละเวอร์ชั่นด้วย ซึ่งทุกเวอร์ชั่นสามารถดาวน์โหลดได้ นอกจากจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมแล้ว ยังให้ข้อมูลเรื่องวันและเวลาที่บทความนั้นๆ ถูกปรับปรุง แก้ไข Preprint DOI และจำนวนการดาวน์โหลดของบทความนั้นๆ

ท่านสามารถเข้าใช้งาน SportRχiv ได้ที่ https://osf.io/preprints/sportrxiv/

 342 total views,  1 views today