PeerJ วารสารวิชาการแบบเปิดและ peer review คุณภาพสูง

PeerJ (source: https://peerj.com/)

PeerJ เป็นวารสารวิชาการแบบเปิดและ peer review ครอบคลุมสาขาวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ มีสาขาวิชาย่อยกว่า 150 สาขาวิชา ค่า Impact Factor ที่ 2.35 (2018) ผู้เขียนจากมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของโลกกว่า 2,000 สถาบัน ทีมบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับรางวัลโนเบลถึง 5 ท่าน นอกจากนี้ PeerJ ยังเป็นสมาชิก COPE และ OASPA และเป็นพันธมิตรกับสำนักพิมพ์มากกว่า 12 แห่ง ทุกบทความอยู่ภายใต้สัญญานุญาตแบบ CC BY 4.0 license

วิธีการสืบค้น

  • คลิก หรือ คัดลอกลิงค์ https://peerj.com/ จะปรากฎหน้าจอดังรูปภาพด้านบน
  • ระบุคำค้นที่ต้องการลงในช่องสืบค้น (ดังรูปภาพด้านล่าง)
รูปภาพที่ 1 แสดงช่องทางการสืบค้นบทความใน PeerJ (source: https://peerj.com/)

 

  • หรือเลือกสืบค้นจาก Sections ดังแสดงในรูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 2 แสดงการเลือกไล่เรียงบทความตีพิมพ์ใน PeerJ แบ่งตาม Sections (source: https://peerj.com/)
  • ในตัวอย่างแสดงวิธีการค้นหาบทความใน PeerJ ด้วยการระบุคำค้น “coronavirus” ที่ช่องสืบค้น โดยไม่เลือกสาขาวิชา จะปรากฎหน้าแสดงผลการสืบค้น ดังรูปภาพที่ 3 พร้อมคำอธิบาย
รูปภาพที่ 3 แสดงผลการสืบค้น พร้อมคำอธิบาย (source: https://peerj.com/)

แม้ว่า PeerJ จะเป็นวารสารวิชาการแบบเปิด หรือ OA แต่เมื่อมีการนำไปใช้ประกอบในงานใดๆ จำเป็นต้องมีการใส่รายการอ้างอิงเสมอ (CC BY) ซึ่งทาง PeerJ ได้ระบุวิธีการอ้างอิงแต่ละบทความไว้ชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปปรับเป็นรูปการอ้างอิงของแต่ละค่าย (เช่น APA Chicago เป็นต้น) ตามที่ต้องการ (ดังรูปภาพที่ 4)

รูปภาพที่ 4 คำแนะนำการเขียนรายการอ้างอิงโดย PeerJ  (source: https://peerj.com/)

 

 751 total views,  1 views today