Insights on COVID-19 from Frost & Sullivan: ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการรับมือสู้โควิด-19

Frost & Sullivan ได้รวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถช่วยรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ ท่านสามารถเข้าถึงสารสนเทศดังกล่าวได้ที่ https://ww2.frost.com/insights/covid19/

ข้อมูลในเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ผู้เขียน)

1) บทความที่ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถเปิดอ่านได้เลย ซึ่งเป็นบทความทั่วไป

2) บทความที่ต้องลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็น Whitepaper บทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งนี้ การเข้าอ่านบทความทั้งสองแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง

Source: https://ww2.frost.com/insights/covid19/

อย่างไรก็ตาม แม้เป็นบทความที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง ควรอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นำสารสนเทศ หรือบทวิเคราะห์จากแหล่งสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งาน

 

 344 total views,  1 views today