การดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาท่ามกลางวิกฤต COVID-19

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID-19) สร้างผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา ไม่เพียงแต่การประกาศปิดเรียนและเปลี่ยนการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ 100% แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของนักเรียนและนักศึกษา Toby Chelms นักบำบัดด้านพฤติกรรมทางปัญญา และ ผู้จัดการด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาของ Leeds Trinity University ได้แชร์ประสบการณ์การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาในช่วงวิกฤต COVID-19

Toby Chelms กล่าวว่า จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือการระบุนักศึกษาที่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพจิตแต่เนิ่นๆ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยรู้ว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นใคร แต่ปัจจัยเหล่านี้จะต้องปรับเปลี่ยนเมื่อการเรียนการสอนและการทำงานปรับสู่ออนไลน์หรือจากระยะไกล เช่น การตรวจสอบนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายออนไลน์ นักศึกษาที่เคยติดต่อเกี่ยวกับความกังวลในการส่งงานตามกำหนด หรือ นักศึกษาที่เคยที่เคยพูดเรื่องปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งการตรวจสอบและติดตามข้อมูลนี้ต้องใช้ระบบการจัดการเรียนรู้เข้าช่วย หรือ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบว่านักศึกษามีส่วนร่วมในการบรรยายออนไลน์อย่างไร

นอกจากนี้ การประกาศปิดมหาวิทยาลัยอาจมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่สามารถกลับบ้านตนเองซึ่งอยู่ต่างเมืองหรือต่างประเทศได้เนื่องจากปัญหาการเดินทาง ซึ่งมีคำแนะนำว่ามหาวิทยาลัยควรมีทีมงานที่คอยติดตามข้อมูลนักศึกษากลุ่มนี้ เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ โดยพยายามติดต่อกับนักศึกษาเป็นประจำถ้าสามารถทำได้

จากนั้น เป็นเรื่องการคำนึงถึงขอบเขต โดยต้องมีการหารือและทำให้ชัดเจนเรื่องขอบเขตของการดูแลและช่วยเหลือ เช่น ไม่ให้ข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคล ารเห็นนักศึกษาในเวลาที่กำหนดเท่านั้น วิธีการจะติดต่อกับนักศึกษา เช่น การใช้อีเมล, Skype, Microsoft Teams, ZOOM หรือ โทรศัพท์

มหาวิทยาลัยต้องทำให้เกิดชัดเจนในสิ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถเสนอได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงสุขภาพจิตและการสนับสนุนที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจนในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชุมอย่างสม่ำเสมอของเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ การทำงานร่วมมือกัน และการไม่ลืมที่จะดูแลตนเองก่อนที่จะดูแลผู้อื่น

University of Toronto ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Open onlie course) เรื่อง Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19 หรือ การควบคุมจิตใจ: การจัดการสุขภาพจิตของในช่วง COVID-19 เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองและคนใกล้ชิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย http://www.learnonline.in.th/mind-control-onlinelearning-covid-19/ 

ที่มาข้อมูล

Chelms, T. (2020, March 23). How universities can support students’ mental health amid Covid-19 crisis. Time Higher Education. https://www.timeshighereducation.com/blog/how-universities-can-support-students-mental-health-amid-covid-19-crisis

 2,156 total views,  2 views today