พัฒนาแนวคิดและทักษะ STEM ด้วย CK-12

เรียนรู้และพัฒนาแนวคิดและทักษะ STEM ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่ายกับ CK-12

CK-12 Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ STEM สำหรับนักเรียนและครูทั่วโลก โดยในเว็บไซต์ CK-12 นำเสนอสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ STEM เพื่อช่วยให้นักเรียนและครูปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยการจัดหาเนื้อหาและเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เนื้อหาแบ่งเป็นหมวดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ดังนี้

  • วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ การวัด พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็น สถิติ ตรีโกณมิติ การวิเคราะห์และแคลคูลัส
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์
  • วิชาอื่นๆ เช่น วิศวกรรม เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ อังกฤษและประวัติศาสตร์

ผ่านสื่อหลากหลายประเภท เช่น วิดีโอ แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ วัตถุโต้ตอบ หนังสือ แบบจำลอง

เข้าถึง CK-12 ที่  https://www.ck12.org/student/

 309 total views,  1 views today