สำนักพิมพ์ SpringerLink เปิดให้ดาวน์โหลด e-book ฟรี กว่า 400 เล่ม

สำนักพิมพ์ SpringerLink สำนักพิมพ์ที่รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยจากวารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงเอกสารประเภทอื่นๆ ในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงและดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี 1993-2020 มากกว่า 400 ชื่อ ฟรี เพื่ออัพเดทความรู้ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลก

เนื้อหาของ e-book ที่สำนักพิมพ์ SpringerLink เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี แบ่งเป็นหลายสาขาวิชา เช่น คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เคมี แพทย์และสาธารณสุข ชีวการแพทย์ ธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ พลังงาน รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์ กฎหมาย สังคมศาสตร์ การศึกษา อาชญวิทยาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การศึกษาวัฒนธรรมและสื่อ วรรณกรรม และภาษาศาสตร์ ขณะที่ภาษาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ รองลงมาคือภาษาเยอรมัน โดยปีพิมพ์ในช่วงปี 1993-2020

 

ภาพจาก https://link.springer.com/

ในการค้นหาหนังสือที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อหนังสือในช่องสืบค้น หรือไล่เรียงหนังสือตามลำดับอักษร A-Z สาขาวิชาหลักและสาขาวิชาย่อย ปีที่พิมพ์

โดยระบบจะแสดงชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ พร้อมหน้าปกหนังสือ เมื่อคลิกเข้าไปที่หนังสือแต่ละเล่มจะปรากฎข้อมูลจำนวนการอ้างอิง การถูกกล่าวถึง และการดาวน์โหลด บทคัดย่อ สารบัญ และปุ่มให้ดาวน์โหลดซึ่งสามารถเลือกดาวน์โหลดทั้งเล่ม ในรูปแบบ PDF หรือ EPUB หรือจะเลือกดาวน์โหลดเพียงบางบทในหนังสือในรูปแบบ PDF ก็ได้

ภาพจาก https://link.springer.com/
ภาพจาก https://link.springer.com/
ภาพจาก https://link.springer.com/

สนใจดาวน์โหลด คลิกที่นี่

อ้างอิง

SYSI : Society of Young Social Innovators. (26 เมษายน 2563). สำนักพิมพ์ Springer Link เปิดให้ดาวน์โหลด ebook เติมความรู้ฟรีกว่า 400 เล่ม ช่วง COVID-19. https://www.facebook.com/sysi.thailand/photos/a.149409276493000/227567405343853/?type=3&theater

 2,967 total views,  1 views today