บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (2)

Science Matters: Let’s Talk About COVID-19 บทเรียนออนไลน์แบบเปิด เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส Coronavirus (COVID-19) และการดูแลตนเอง พัฒนาโดย Imperial College London และ The Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics (J-IDEA)

Imperial College London ร่วมมือกับ The Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics (J-IDEA) พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Open online course) ชื่อเรื่อง Science Matters: Let’s Talk About COVID-19 เปิดให้บริการบน แฟลตฟอร์ม Coursera

เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องหลังการวิเคราะห์ COVID-19 และการแพร่กระจายของ COVID-19 เรียนรู้วิธีการตีความข้อมูลใหม่โดยใช้หลักการหลักของสาธารณสุข การระบาดวิทยา การแพทย์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และสังคมวิทยาศาสตร์ เนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

 1. Introduction to Science Matters: Let’s talk COVID-19
 2. Overview of the Epidemic and the Basic Reproduction Number (R0)
 3. The Case Fatality Rate: Why it Varies, and Why that Matters
 4. Phylogenetic Analysis & The World Economic Forum on the Bigger Picture on COVID-19
 5. The Economics of Outbreaks
 6. Development of a Vaccine in Real-Time Epidemics
 7. The Clinical Presentations of COVID-19
 8. Community Participation and the Role of Social Media

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงระดับของการแพร่ระบาดของ COVID-19  และ รู้วิธีติดตามแนวโน้มการแพร่ระบาดโดยการใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
  2. เพื่อให้ทราบถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
  3. เพื่อสร้างตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน การทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และความร่วมมือระดับโลกในการรับมือและการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัส
  4. เพื่อเสนอโมเดลโรคติดเชื้อแจ้งการตอบสนองเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ผู้สอน

 1. Helen Ward, Professor of Public Health, School of Public Health
 2. Katharina Hauck, Deputy Director of J-IDEA and Reader in Health Economic, School of Public Health

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย บทเรียนสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น (Beginner)

ระยะเวลาของการเรียน ประมาณ 19 ชั่วโมง

เริ่มลงทะเบียนเรียน วันที่ 17 มีนาคม 2563

เข้าถึงบทเรียนที่ https://www.coursera.org/learn/covid-19

 290 total views,  1 views today