การปรับหลักสูตรสำหรับการเรียนออนไลน์: กรณีศึกษา Johns Hopkins University

แลกเปลี่ยนเรียนรู้คำแนะนำการปรับหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ กรณีของ Johns Hopkins University

Johns Hopkins University (JHU) ประกาศระงับการเรียนการสอนแบบพบหน้าทั้งหมดแล้วจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ Coronavirus (COVID-19) ในสหรัฐอเมริกา โดยจะมีผลไปจนถึงวันที่ 12 เม.ย. 2563 เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนทางไกลมีประสิทธิภาพ JHU ได้เปิดเว็บไซต์ keepteaching.jhu.edu ที่อาจารย์สามารถศึกษาคำแนะนำการเตรียมการสอนทางไกล ค้นหารายการคำถามและคำตอบที่พบบ่อย (FAQ)  ที่รวบรวมไว้และอัพเดทรายวัน และรายการสื่อความรู้เกี่ยวกับการสอนทางไกล

นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนออนไลน์และดิจิทัล และคณาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในการสอนหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย

  1. ตั้งความคาดหวังที่สมจริง
  2. สื่อสารกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  3. เมื่อมีข้อสงสัยให้นึกถึงวัตถุประสงค์การเรียน
  4. ทดสอบเนื้อหาและเทคโนโลยีของก่อน
  5. พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปิดโอกาสใหม่ๆ

ตั้งความคาดหวังที่สมจริง

ต้องยอมรับว่าอาจารย์ไม่ใช่นักตัดต่อวิดีโอหรือ animator ระดับมืออาชีพ ดังนั้นถ้าอาจารย์วาดแผนภาพด้วยมือซึ่งมีขนาดพอเหมาะสำหรับไวท์บอร์ดก็ถือว่าใช้ได้สำหรับการบรรยายหรือการอภิปรายออนไลน์ อาจารย์ถูกขอให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการสอนใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องพิจารณาว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ใดที่ทำได้สำเร็จ ถ้าอาจารย์คุ้นเคยกับการเข้าห้องเรียนและการบรรยายหรือการอภิปราย สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้โดยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โปรแกรม Zoom อาจารย์ต้องคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล และวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น the Center for Learning Design and Center for Digital and Media Initiatives กำลังร่วมมือกับอาจารย์ในการบันทึกภาพพื้นที่ทางกายภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการ และแชร์สิ่งนี้เป็นดิจิทัลเชิงโต้ตอบกับนักศึกษา เช่น ภาพหรือวิดีโอความละเอียดสูงของอุปกรณ์หรือวงจร ขณะเดียวกันก็มีคำแนะนำทางจิตวิทยาสำหรับช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าผู้สอนควรให้ความยืดหยุ่นกับนักเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อการปรับตัว

สื่อสารกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

อาจารย์ควรสื่อสารกับนักศึกษาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนนี้ และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุของกาเรียนการสอนนี้ นักศึกษาอาจมีความท้าทายในการการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง ดังนั้นอาจารย์ควรสำรวจความต้องการ ความชอบและความพร้อมของนักศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนสู่ออนไลน์  เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสเตรียมพร้อมนี้อย่างเท่าเทียมกัน การสำรวจความต้องการของนักศึกษาเป็นวิธีเสริมพลังให้นักศึกษา ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจว่าจะใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลใด และนักศึกษาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

เมื่อมีข้อสงสัยให้นึกถึงวัตถุประสงค์การเรียน

บางครั้งอาจารย์อาจติดอยู่กับวิธีสอนบางอย่าง แต่การมีความชัดเจนในสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้สามารถช่วยอาจารย์ให้มีความยืดหยุ่นในวิธีการสอนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการนึกถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักศึกษาที่จะต้องเรียนรู้

ทดสอบเนื้อหาและเทคโนโลยีของก่อน

อย่ารอจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการปรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์

พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปิดโอกาสใหม่ๆ 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโอกาสสำหรับอาจารย์ในการเรียนรู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสอนออนไลน์สามารถเสริมการเรียนการสอนแบบพบหน้าในชั้นเรียนได้อย่างไร อาจารย์ควรประเมินสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลจาการสอนออนไลน์ และควรพิจารณาความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนออนไลน์เข้ากับการสอนของตนเองในอนาคต ใช้สิ่งต่างๆ ที่ได้ลงมือทำในสถานการณ์นี้เป็นโอกาสในการดัดแปลงและปรับปรุงวิธีสอนของตนเอง

ที่มาข้อมูล

 2,885 total views,  2 views today