บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (10)

2 บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID-19) โดย องค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) พัฒนาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (Coronavirus : COVID-19) เพื่อเปิดให้ผู้สนใจลงทะเรียนเรียนฟรี เพื่อรับรู้ เข้าใจ ตระหนัก และเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19

บทเรียนที่ 1 Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection, prevention, response and control 

เป้าหมายของการเรียน คือ

 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงธรรมชาติของ COVID-19 วิธีการตรวจและประเมินการระบาดของโรค กลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19
 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ที่ควรใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงและการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจ ป้องกัน และตอบสนองต่อ COVID-19

เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 4 โมดูล ได้แก่

 1. Module A: Introduction to Emerging respiratory viruses, including COVID-19
 2. Module B: Detecting Emerging respiratory viruses, including COVID-19: Surveillance and Laboratory investigation
 3. Module C: Risk Communication and Community Engagement
 4. Module D: Preventing and Responding to an emerging respiratory virus, including COVID-19

ระยะเวลาเรียน ประมาณ 3 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและบุคลากรที่ทำงานให้กับสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ และ NGO

ลงทะเบียนเรียน Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection, prevention, response and control 

บทเรียนที่ 2 COVID-19: Operational Planning Guidelines and COVID-19 Partners Platform to support country preparedness and response

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน คือ

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้การศึกษาตนเองและผู้อื่นเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติการ SPRP สำหรับการระบาดของ COVID-19 โดยใช้แนวทางการวางแผนปฏิบัติการ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลัก 8 ประการของการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองด้านสาธารณสุข และการดำเนินการเบื้องต้นที่ทีมประเทศของสหประชาชาติจะดำเนินการ
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดการดำเนินการ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการประเมินระดับความพร้อมโดยใช้แพลตฟอร์ม COVID-19 สำหรับการเตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุของประเทศ

เป้าหมายของการเรียน คือ

 1. เพื่อสนับสนุนความพร้อมและการเตรียมการของประเทศสำหรับ COVID-19
 2. เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อ COVID-19
 3. เพื่อเพิ่มการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการตอบสนองและความพร้อม
 4. เพื่อปรับปรุงกระบวนการประสานงานทรัพยากรและประเมินระดับความพร้อมของประเทศ

เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 3 โมดูล ได้แก่

 1. Module 1: Mission and purpose of this program (incl. COVID-19 knowledge)
 2. Module 2: Country-level preparedness and response
 3. Module 3: Pillars of the public health response

ระยะเวลาเรียน ประมาณ 2 ชั่วโมง (1 ชั่วโมงสำหรับโมดูล 1 และ โมดูล 2 และอีก 1 ชั่วโมงสำหรับโมดูล 3)

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 1) สำหรับ UN country teams (UNCTs) และ 2) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพันธมิตร ผู้บริจาคและภาคประชาสังคม

ลงทะเบียนเรียน COVID-19: Operational Planning Guidelines and COVID-19 Partners Platform to support country preparedness and response

 980 total views,  1 views today