บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (6)

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อเพียงเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อสุภาพจิตใจของคนทั่วไป เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนั้น University of Toronto จึงได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด เรื่อง Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19  หรือ การควบคุมจิตใจ: การจัดการสุขภาพจิตของในช่วง COVID-19 เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองและคนใกล้ชิด

Steve Joordens ศาสตราจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา ของ University of Toronto ได้เปิดหลักสูตร บทเรียนออนไลน์แบบเปิด เรื่อง Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19 บริการผ่านแพลตฟอร์ม courseraโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ และ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับใช้ในการจัดการความวิตกกังวล

การเรียนแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ เนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ ได้แก่

  1. เครื่องจักรที่อยู่ภายใต้ความวิตกกังวลและวิธีการควบคุม
  2. การจัดการความวิตกกังวลโดยการจัดการสภาพแวดล้อม
  3. ความเข้าใจและการจัดการผลกระทบของการแยกตนเอง (Isolation)
  4. บทสรุป

สื่อการเรียนรู้ คือ วิดีโอ เอกสารอ่าน และแบบทดสอบ

ลักษณะบทเรียนและการเรียน คือ เป็นบทเรียนระยะสั้น มี 4 โมดูล แต่ละโมดูลมีเนื้อหาประมาณหนึ่งชั่วโมง เรียนออนไลน์ 100% เริ่มทันทีและเรียนรู้ตามกำหนดเวลาของผู้เรียน เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาเรียน คือ ประมาณ 10 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สนใจทั่วไป ในระดับเริ่มต้นอังกฤษ

ไม่มีค่าเรียน

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2563 นี้

สนใจเข้าเรียน Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19 บริการผ่านแพลตฟอร์ม coursera

 499 total views,  1 views today