iReport App

iReport ตัวช่วยที่จะทำให้ครูผู้สอนสามารถรายงานผลการเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้สอนสามารถรายงานผลการสอบกลางภาค ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา และผลการเรียนประจำปีการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานส่วนอื่น ทั้งนี้ในการใช้งานผู้ใช้งานจะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้คู่กับแอป iTeacher บนอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน

 261 total views,  1 views today