การใช้งาน Google Forms

คุณสมบัติของ Google Forms

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวม จัดระเบียบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

จุดเด่นของ Google Forms

 • สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการสำรวจความคิดเห็นแบบสอบถาม และแบบทดสอบ
 • จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 • ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
 • สามารถสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นในขณะทำงานร่วมกัน
 • ไม่มีปุ่ม บันทึก เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกในขณะที่พิมพ์โดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในไดรฟ์
 • แชร์ฟอร์มให้กับคนที่ต้องการหรือผู้รับในวงกว้างด้วยการฝังแบบฟอร์มในเว็บไซต์

วิธีการใช้งาน Google Forms

การเพิ่มคำถาม
Google Forms มีเครื่องมือสำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มคำถามในแบบฟอร์มได้หลายแบบ ดังนี้

 • การเพิ่มคำถามแบบคำตอบสั้นๆ
  คำถามแบบคำตอบสั้นๆ เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบพิมพ์คำตอบสั้นๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 36 ตัวอักษร เช่น ชื่อ – นามสกุล ชื่อโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89924
 • การเพิ่มคำถามแบบย่อหน้า
  คำถามแบบย่อหน้า เหมาะสำหรับคำถามปลายเปิดที่ต้องการให้ผู้ตอบสามารถพิมพ์คำตอบ ได้ตามความต้องการและใช้การย่อหน้าได้ ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89925
 • การเพิ่มคำถามแบบหลายตัวเลือก
  คำถามแบบหลายตัวเลือก เหมาะสำหรับคำถามที่มีตัวเลือกหลายตัวและต้องการให้ผู้ตอบ เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เพียงข้อเดียว เช่น แบบทดสอบ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89926
 • การเพิ่มคำถามแบบช่องทำเครื่องหมาย
  คำถามแบบช่องทำเครื่องหมาย เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบคลิกเลือกคำตอบที่ตรงกับตนเอง เช่น เพศ สถานภาพ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89927
 • การเพิ่มคำถามแบบเลื่อนลง
  คำถามแบบเลื่อนลง เหมาะสำหรับคำถามที่มีตัวเลือกหลายรายการและต้องการให้ผู้ตอบคลิกเลือกคำตอบจากรายการที่กำหนดให้ เช่น อาชีพ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89928
 • การเพิ่มคำถามแบบอัปโหลดไฟล์
  คำถามแบบอัปโหลดไฟล์ เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบอัปโหลดไฟล์เข้ามาในแบบฟอร์ม เช่น รูปภาพประกอบ เอกสารแนบ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89929
 • การเพิ่มคำถามแบบสเกลเชิงเส้น
  คำถามแบบสเกลเชิงเส้น เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบคลิกเลือกคำตอบจากช่วงของคำตอบที่กำหนดให้ เช่น การให้คะแนนภาพรวม เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89930
 • การเพิ่มคำถามแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ
  คำถามแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ เหมาะสำหรับคำถามที่แสดงในรูปแบบของตารางตัวเลือกหลายข้อและต้องการให้ผู้ตอบคลิกเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น เช่น แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89931
 • การเพิ่มคำถามแบบตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย
  คำถามแบบตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย เหมาะสำหรับคำถามที่แสดงในรูปแบบของตารางกริดและต้องการให้ผู้ตอบคลิกเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89932
 • การเพิ่มคำถามแบบวันที่
  คำถามแบบวันที่ เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบเลือกวันที่จากปฏิทิน ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89933
 • การเพิ่มคำถามแบบเวลา
  คำถามแบบเวลา เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบใส่เวลาลงในแบบฟอร์ม ซึ่งมีวิธีการเพิ่มคำถามดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89934
 • การลบตัวเลือกของคำถาม
  ผู้ใช้งานสามารถลบตัวเลือกของคำถามที่ไม่ต้องการออกได้ โดยคลิก ที่อยู่ด้านหลังตัวเลือกนั้นๆ
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89935
 • การคัดลอกคำถาม
  ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกคำถามข้อเดิมเพื่อนำมาสร้างเป็นคำถามข้อใหม่ได้ โดยคลิกเลือกคำถามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ ระบบจะทำการคัดลอกคำถามและวางต่อคำถามข้อเดิม
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89936
 • การลบคำถาม
  ผู้ใช้งานสามารถลบคำถามที่ไม่ต้องการออกได้ โดยคลิกเลือกคำถามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ คำถามที่เลือกจะถูกลบออกจากแบบฟอร์ม
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89938
 • การสลับลำดับของคำถาม
  ผู้ใช้งานสามารถสลับลำดับของคำถามได้ โดยคลิกที่ ที่อยู่ด้านบนของข้อคำถาม จากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อสลับลำดับของคำถาม
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89937

การใช้งานแบบอื่นๆ

 • การเพิ่มชื่อและรายละเอียด
  ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มชื่อเรื่อง หัวข้อ หรือคำอธิบายในฟอร์มได้ โดยคลิกที่ ระบบจะเพิ่มชื่อและรายละเอียดซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเป็นข้อความที่ต้องการได้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89939
 • การเพิ่มรูปภาพ
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89940
 • การเพิ่มวิดีโอ
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89941
 • การเพิ่มส่วน
  ผู้ใช้งานสามารถแบ่งฟอร์มออกเป็นส่วนเพื่อใช้สำหรับคำถามในแต่ละตอนได้ โดยคลิกที่ ระบบจะทำการเพิ่มส่วนฟอร์มใหม่ขึ้นมา จากนั้นผู้ใช้งานก็สามารถเพิ่มคำถามหรือวัตถุอื่นๆ ได้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89942
 • การแสดงตัวอย่างฟอร์ม
  ผู้ใช้งานสามารถดูตัวอย่างฟอร์มก่อนนำไปใช้งานจริงได้ โดยคลิกที่ ระบบจะแสดงตัวอย่างฟอร์มขึ้นมาในแท็บใหม่
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89943
 • การนำฟอร์มไปใช้งาน
  ผู้ใช้งานสามารถนำฟอร์มที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้งานได้หลายช่องทาง โดยคลิกที่ปุ่ม ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างส่งฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกช่องทางการนำฟอร์มไปใช้ ดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89944
 • การเรียกดูข้อมูลการตอบกลับ
  ภายหลังจากที่ผู้ใช้งานได้นำแบบฟอร์มไปใช้งานครบตามกำหนดแล้ว ก็สามารถปิดรับคำตอบและดูข้อมูลการตอบกลับได้ โดยให้ผู้ใช้งานเปิดฟอร์มที่ต้องการขึ้นมาแก้ไข จากนั้นคลิกที่ การตอบกลับ แล้วดำเนินการดังนี้
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89945
 • การทำสำเนาฟอร์ม
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89946
 • การลบฟอร์ม
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89947
 • การทำงานร่วมกัน
  https://oer.learn.in.th/search_detail/result/89948

ที่มาข้อมูล

https://oer.learn.in.th/event/event_media/31

 301 total views,  1 views today