Edpuzzle

 

Edpuzzle แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสรรค์สื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ ในการใช้งานผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนและนำเข้าสื่อการสอน รวมถึงแบบทดสอบ โดยผู้สอนสามารถค้นหาและนำเข้าวิดีโอจากผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ Youtube เพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอนได้

 577 total views,  1 views today