บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (4)

กิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ขนาดเล็กเกี่ยวกับมาตรการโต้ตอบไวรัส COVID-19 โดย European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันโรคติดเชื้อในยุโรป พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ขนาดเล็กเกี่ยวกับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  Online Micro Learning Activities on Non-Pharmaceutical Countermeasures in Relation to COVID-19 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น

    1. กิจกรรมรู้จักกับ COVID-19
    2. กิจกรรมการป้องกัน COVID-19 สำหรับบุคคล เช่น สุขอนามัยของมือ มารยาทในการไอ การใช้หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ
    3. กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19  สำหรับบุคคล เช่น การทำความสะอาดพื้นผิว เสื้อผ้า และวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    4. กิจกรรมเกี่ยวกับความห่างไกลทางสังคม (Social distancing) เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การแยกตัวโดยสมัครใจ การกักกัน มาตราการทางการศึกษาและการดูแลเด็ก มาตรการในที่ทำงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19
    5. กิจกรรมความรู้เรื่องการเดินทางเพื่อลดผลกระทบของ COVID-19  เช่น คำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ การคัดกรองพรมแดนประเทศ ข้อจำกัดการเดินทางภายในประเทศ และการปิดประเทศ

เข้าถึงบทเรียนที่ https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19

 279 total views,  1 views today