บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (1)

COVID-19: Tackling the Novel Coronavirus บทเรียนออนไลน์แบบเปิด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 แก่ผู้สนใจ โดย London School of Hygiene & Tropical Medicine

London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) สถาบันวิจัยสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขและยารักษาโรคเขตร้อน พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Open online course) ชื่อเรื่อง COVID-19: Tackling the Novel Coronavirus เปิดให้บริการบน แฟลตฟอร์ม FutureLearn

เนื้อหาและระยะเวลาของการเรียน แบ่งออกเป็น 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง

  • สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2563 หัวข้อเรื่อง What is known about the outbreak of COVID-19? นำเสนอบทนำเกี่ยวกับ COVID-19 และ การเกิดขึ้นและการระบุ COVID-19  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจพบการระบาดของ COVID-19  และ เหตุการณ์การเริ่มต้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนและทั่วโลกว่าเป็นอย่างไร
  • สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2563 หัวข้อเรื่อง What are the practical implications for responding to COVID-19? นำเสนอมาตรการสาธารณสุขของทั่วโลกเกี่ยวกับ COVID-19 การป้องกัน การควบคุม และการบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลก
  • สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 6 เมษายน 2563 หัวข้อเรื่อง What do we need to find out about COVID-19? นำเสนอสิ่งจำเป็นและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผู้สอน

  • Anna Seale, Clinical epidemiologist and Deputy Director for Research for the UK-Public Health Rapid Support Team based at The London School of Hygiene & Tropical Medicine
  • Maryirene Ibeto, Clinician, Researcher and Coordinator for the UK Public Health Rapid Support team based at The London School of Hygiene & Tropical Medicine
  • Judith Glynn, Professor of infectious disease epidemiology at the London School of Hygiene & Tropical Medicine
  • Olivier le Polain, Senior epidemiologist and Deputy Director of Operations on the UK-Public Health Rapid Support Team

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย บทเรียนสำหรับผู้ที่ทำงานในหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน

เข้าถึงบทเรียนที่ https://www.futurelearn.com/courses/covid19-novel-coronavirus

 336 total views,  1 views today