แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

แนวทางระดับสากลในการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักบูรณาการกิจการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และ สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, Save the Children ประเทศไทย, มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย, องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, สภากาชาดไทย, และองค์การยูเนสโก ประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาเอกสาร แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) โดยอิงจาก Guidancefor COVID-19Preventionand Control inSchools ซึ่งจัดทำโดย องค์การยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เพื่อเป็นแนวทางระดับสากลในการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย

ข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานการศึกษานอกระบบ

เนื้อหาในแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่

  1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคโควิด-19
  2. บทนำ
  3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่
  4. สิ่งที่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และสมาชิกในชุมชนควรรู้
  5. สิ่งที่นักเรียน นักศึกษาควรรู้

20094_UNICEF_Guidance for school COVID-19 หรือ คลิกที่นี่

 4,065 total views,  1 views today