บทเรียนออนไลน์แบบเปิด COVID-19 (3)

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) พัฒนา COVID-19 Channel แหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19

COVID-19 Channel คือ แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สุขภาพและอนามัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการระบาดของ Coronavirus (COVID-19) ที่นำเสนอการฝึกอบรมแบบเรียลไทม์ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเตรียมพร้อมและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โดยเปิดให้ผู้สนใจทุกคนเข้าศึกษา ฟรี เข้าถึงบทเรียนที่ https://openwho.org/channels/covid-19

 

 378 total views,  1 views today