ประกาศข่าว อว.

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ฉบับที่ 1 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)   | ฉบับภาษาไทย | ฉบับภาษาอังกฤษ | ฉบับภาษาจีน
ฉบับที่ 2  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)   | ฉบับภาษาไทย | ฉบับภาษาอังกฤษ  แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ฉบับภาษาไทย 
ฉบับที่ 3  เรื่องการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)   | ฉบับภาษาไทย 
ฉบับที่ 4  เรื่องการพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)   | ฉบับภาษาไทย 
ฉบับที่ 5 เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)   มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)  | ฉบับภาษาไทย

ที่มาของข้อมูล :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/