ความหมายของ Pedagogy

ความหมายของ Pedagogy

Pedagogy & Assessment
Pedagogy หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ และการสอนที่สังคมโลกได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย/จุดหมาย/วัตถุประสงค์ของการสอนที่กำหนด ความรู้ดังกล่าวได้มาจากการคิด การวิเคราะห์ของนักปราชญ์ และนักคิดทั้งหลาย หรือได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ทดสอบตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาต่าง ๆ ข้อความรู้ดังกล่าวประกอบด้วยปรัชญทางการศึกษา บริบททางการสอน ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ระบบ รูปแบบ วิธีการ เทคนิค และจิตวิทยาทางการเรียนรู้และการสอน การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สื่อเทคโนโลยีทางการสอน นวัตกรรมและการวิจัยการเรียนการสอน เป็นต้น ที่มา: ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพฺ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Read More
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเรียนออนไลน์

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเรียนออนไลน์

Pedagogy & Assessment
เรียนออนไลน์ไม่เท่ากับออกอากาศสดเท่านั้น ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่มา : https://www.facebook.com/praweenya/posts/10156759389467111 ขอขอบพระคุณอาจารย์ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
Read More
แนวทางและคำแนะนำการสอนออนไลน์สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่

แนวทางและคำแนะนำการสอนออนไลน์สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่

Pedagogy & Assessment
แนวทางและคำแนะนำการสอนออนไลน์สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่ #edtech #InstructionalDesign #OnlineLearning #LargeClass ที่มา : https://www.facebook.com/praweenya/posts/10156760697352111 ขอขอบพระคุณอาจารย์ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
Read More
ออกแบบการสอนออนไลน์แบบฉุกเฉิน

ออกแบบการสอนออนไลน์แบบฉุกเฉิน

Pedagogy & Assessment
เรียน เพื่อนร่วมอาชีพครู ทุกท่านคะ สถานการณ์ปรับการสอนในชั้นเรียนปกติเป็นการสอนออนไลน์แบบฉุกเฉินครั้งนี้ (COVID-19) จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการออกแบบการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนไปตามข้อจำกัดของทั้งเวลาที่จัดสอน ทรัพยากรและเทคโนโลยีทั้งฝั่งผู้สอนและผู้เรียนเพื่อให้เป็นไปตามที่ครูทุกคนยังคงมุ่งมั่นกับผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ (more…)
Read More