แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

Online Tools
แนวทางระดับสากลในการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอน (more…)
Read More

Coursera เสนอหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรีแก่หน่วยงานรัฐที่ต้องดูแลผู้ว่างงานจาก COVID-19

Online Tools
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทำให้หลายองค์กรต้องปิดตัวและมีผู้คนจำนวนมากต้องว่างงาน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้ Coursera จึงได้เปิดตัว Coursera for Government เพื่อให้บริการหลักสูตรเรียนออนไลน์แก่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องดูแลและให้บริการประชากรผู้ว่างงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ว่างงาน เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับกลับเข้าไปทำงานและประกอบอาชีพใหม่ได้ดีขึ้น (more…)
Read More

ท่องอุทยานแห่งชาติอเมริกาเสมือนผ่าน Google Arts & Culture

Online Tools
อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและ Google Arts & Culture เปิดประสบการณ์ท่องอุทยานแห่งชาติเสมือน 360 องศา สำหรับผู้ใช้โน๊ตบุ๊คยี่ห้อผลไม้คงทราบกันดีว่าเขานิยมตั้งชื่อเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติต่างๆ ในสหรัฐเมริกา ซึ่งด้วยเหตุผลและปัจจัยหลายอย่างทำให้ท่านที่สนใจและอยากไปเห็นกับตาว่าทำไมจึงเอาชื่ออุทยานนั้นๆ มาตั้งเป็นชื่อระบบปฏิบัติการแต่ละเวอร์ชั่น แม้จะอ่านเหตุหรือฟังเหตุผลจากบทความต่างๆ แต่ก็ไม่เท่ากับสัมผัสด้วยตา แต่ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การเดินทางไปด้วยตนเองอาจยังคงเป็นไปได้ยากและเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อีกด้วย แต่การเรียนรู้ต้องดำเนินการต่อไปได้แม้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ทาง the U.S. National Park ร่วมกับ Google Arts & Culture จึงได้จัดทำอุทยานแห่งชาติเสมือนนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจยังคงสามารถเรียนรู้ สัมผัสกับอุทยานได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ (ผ่านแอพลิเคชั่น Google Arts & Culture)   Source: https://artsandculture.google.com/project/national-park-service สำหรับการท่องอุทยานเสมือนนี้อาจใช้เวลาตั้งต้นพอสมควร เนื่องจากต้องหาทิศทาง ป้ายเพื่อจะไปยังจุดชมวิว หรือจุดที่เป็นจุดเด่นของแต่ละอุทยาน ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ https://artsandculture.google.com/project/national-park-service
Read More

Taylor & Francis Online และ Taylor & Francis ebooks เปิดให้เข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าฟรี

Online Tools
Source: https://taylorandfrancis.com/coronavirus/ สำนักพิมพ์ Taylor & Francis ตีพิมพ์งานวิจัยที่น่าเชื่อถือในสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลโยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข นักวิจัย แพทย์ และประชาชนทั่วไปในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปิดไมโครไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงงานวิจัย งานวิชาการและหนังสือที่เกี่ยวกับโควิด-19 ไมโครไซต์นี้เป็นแพลตฟอร์มในการเข้าถึง บทความวิจัย บทหนังสือ และสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีบน Taylor & Francis Online and Taylor & Francis ebooks โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ https://taylorandfrancis.com/coronavirus/ นอกจากนี้ เพื่อสนองตอบนโยบายของ the U.S. Office of Science and Technology Policy  บทความ บทหนังสือเหล่านี้ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ยังสามารถสืบค้นและเข้าถึงผ่าน PubMed และ the NLM’s LitCovid portal พร้อมเมทาดาทาแบบ machine readable เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถดึงเนื้อหาไปวิเคราะห์ หรือ text mining ได้อีกด้วย
Read More

OER for COVID-19 (OER4Covid)

Online Tools
จากสถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ทำให้การศึกษาในระบบปกติต้องหยุดชะงัก การเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองกลายเป็นสิ่งที่ต้องชะลอไปก่อน เพื่อให้การศึกษา การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้  the Open Education Resource universitas หรือ OERu (สนับสนุนโดย UNESCO) และ Commonwealth of Learning (COL) ร่วมมือกับ UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) และ International Council for Open and Distance Education (ICDE) จัดทำ Open Educational Resources for COVID-19 หรือ OER4COVID เป้าหมายหลัก คือ เพื่อสร้างเครือข่ายออนไลน์แบบเปิดในการสนับสนุน นักการศึกษาที่กำลังเปลี่ยนสู่การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้คำแนะนำแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาในการประเมินความต้องการเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อแบ่งปันคอร์สออนไลน์ในการ reuse (ใช้เนื้อหาในหลายหนทางเช่น ในห้องเรียน บนเว็บไซต์ หรือผ่านวีดีโอ) revise (ดัดแปลง ปรับ แก้ไขเนื้อหา เช่น การแปลเป็นอีกหนึ่งภาษา) remix (รวมเนื้อหาต้นฉบับหรือแก้ไขกับวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่) โดยสถาบันต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแนะนำตัวอย่างเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อใช้ในการผลิตสื่อเพื่อลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์และอาจถูกล็อคการใช้งานในช่วงวิกฤตินี้ เพื่อรวบรวมแหล่งสารสนเทศแบบเปิดให้กับนักการศึกษาและผู้เรียนที่กำลังเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อสร้าง พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักการศึกษาในการออกแบบและพัฒนา OER ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ OER และเพื่อให้การเรียนของนักศึกษาและผู้เรียน และการสอนของสถาบันการศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้วิกฤติโควิด-19 โดยเนื้อหาใน OER4COVID (ยกเว้น เจ้าของเนื้อหาจะระบุสัญญาอนุญาตเป็นอย่างอื่น) อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) OER4COVID แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่มหลักที่ช่วยสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการจัดทำ OER ได้แก่ Initiatives: ประกอบด้วย Webinars: เน้นการให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับ OER เช่น การพัฒนา การออกแบบ OER เป็นต้น การเรียนการสอนทางไกล Capacity Development: เน้นทักษะที่จำเป็นในการสร้าง ออกแบบและพัฒนา OER เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ในโลกดิจิทัล ความเข้าใจระหว่างกฎหมายลิขสิทธิ์และ creative commons หรือทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในการพัฒนา OER เป็นต้น Resources: (หมายเหตุ ที่หน้า Resources ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการ) มี 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ Community…
Read More

Harvard University เปิด 65 คอร์สออนไลน์ฟรี

Online Tools
ในช่วงที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น และมาตรการ locked down ของประเทศต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษายังคงดำเนินต่อไปเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโร่น่าสายพันธุ์ใหม่ Harvard University มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีนักศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและจากประเทศอื่นๆ ได้เปิดคอร์สออนไลน์ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนฟรี จำนวนกว่า 65 คอร์ส (ณ วันที่ 27 เม.ย.) ซึ่งมีตั้งแต่สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปจนถึง สาธารณสุข สุขภาพและการแพทย์ ผ่านแพลตฟอร์ม edX Source: https://online-learning.harvard.edu สำหรับท่านที่สนใจคอร์สออนไลน์ฟรีเหล่านี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://online-learning.harvard.edu/catalog?keywords=&paid%5B1%5D=1&max_price=&start_date_range%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&start_date_range%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&page=1 คลิกเลือกคอร์สที่ท่านสนใจเพื่อดูรายละเอียดของคอร์สว่าตรงกับที่ท่านต้องการศึกษาหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ดังตัวอย่างในรูปภาพด้านล่าง Source: https://online-learning.harvard.edu หากท่านต้องการประกาศนียบัตร ให้ดูที่รายละเอียดตรงหัวข้อ Credit ซึ่งจะระบุว่า "Verified Certificate" ดังตัวอย่างรูปภาพรายละเอียดคอร์สด้านบน เมื่อต้องการสมัครเรียน ให้คลิกที่คำว่า "Take Course" ดังตัวอย่างในรูปภาพด้านล่าง Source: https://online-learning.harvard.edu แพลตฟอร์ม edX จะถูกเปิด ท่านสามารถคลิกที่คำว่า "Enroll" และกรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนเรียนได้ทันที Source: https://www.edx.org/course/improving-global-health-focusing-on-quality-and-sa  
Read More