ประกาศข่าว อว.

ประกาศข่าว
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ฉบับที่ 1 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)   | ฉบับภาษาไทย | ฉบับภาษาอังกฤษ | ฉบับภาษาจีนฉบับที่ 2  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)   | ฉบับภาษาไทย | ฉบับภาษาอังกฤษ  แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 3  เรื่องการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)   | ฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 4  เรื่องการพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)   | ฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 5 เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)   มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)  | ฉบับภาษาไทยที่มาของข้อมูล :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400www.facebook.com/opsMHESI/
Read More