สอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

จัดการเรียนการสอนออนไล์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2zB2jiCxxuQ

 261 total views,  1 views today